/ /
جوامع دانشگاهی
1اطلاعيه دريافت كارت ورود به جلسه امتحان پايان ترم تابستان 98-97

باسمه تعالي

اطلاعيه دريافت كارت ورود به جلسه امتحان

باتوجه به اينكه كارت ورودبه جلسه امتحانات پايان ترم تابستان 98-97 ازروز سه شنبه مورخ 98/5/15 ازطريق سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني  http://register.khuisf.ac.ir قابل مشاهده ودريافت مي باشد، ازدانشجويان گرامي درخواست مي شودقبل اززمان فوق نسبت به تسويه حساب مالي خودوهمچنين انجام تعهدات به سايرقسمتها (آموزش، صندوق رفاه،كتابخانه و...) اقدام نمايندتافايل دريافت كارت ورودبه جلسه آنهادرزمان مقرربازباشددرغيراينصورت دريافت كارت امكان پذيرنبوده وبرابرمقررات مربوط نمي تواننددرجلسات امتحاني حضوريابند.

اداره امتحانات

98/5/12

 

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal