/ /
جوامع دانشگاهی
1 دكتر مهران هودجي

 معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)    

 پست الكترونيك(E-mail):M_Hoodaji@khuisf.ac.ir و Mehran.hoodaji1@gmail.com

 

2ـ اطلاعات تحصيلي:

 

مدرك تحصيلي

دانشگاه

كشور

سال اخذ مدرك

*گروه علمي

رشته تحصيلي

دكتري تخصصي

آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

جمهوري اسلامي ايران

1381

كشاورزي و منابع طبيعي

خاكشناسي

كارشناسي ارشد

دانشگاه تهران – پرديس كشاورزي  كرج

جمهوري اسلامي ايران

1372

كشاورزي و منابع طبيعي

خاكشناسي

كارشناسي

دانشگاه صنعتي اصفهان

جمهوري اسلامي ايران

1369

كشاورزي و منابع طبيعي

خاكشناسي

 3-دورهها و كارگاههاي آموزشي:

1-    روش تحقيق در علوم كشاورزي.

2-    مديريت آموزش عالي(ويژه معاونين).

3-     ارزشيابي پيشرفت تحصيلي.

4-     فن آوري نانو و كاربرد ان در صنايع.

5-     مقاله نويسي به زبان انگليسي.

6-     مديريت استراتيژيك.

7-     تبين خدمات دانشگاه آزاد اسلامي.

8-     درامدي بر امر به معروف و نهي از منكر(شهروند مسئول).

9-     نحوه نگارش طرح درس.

10-شرح و ظائف  مديران گروه هاي آموزشي.

11-آشنايي با وظايف و نقش ارزياب در دانشگاه آزاد اسلامي.

12- آشنايي با نحوه تدوين استانداردهاي بين المللي.

13- اصول و مباني كارآفريني.

14- كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره.

15- مديريت خلاق

16- طرح ضيافت انديشه با موضوع علم و دين (اداب تعليم و تربيت در  

    اسلام)(سال 90).

17- مديريت بحران.

18- چيستي و چگونگي كرسي هاي نظريه پردازي ، نو آوري، نقد و

    مناظره.

19- طراحي منظر پايدار تحت شرايط تنش خشكي و شوري در اقليم هاي خشك

    و نيمه خشك.

20- مديريت منابع انساني در دانشگاه آزاد اسلامي.

21- سبك زندگي حضرت امام جعفر صادق(ع).

22- تبين سياست ها و راهبردهاي فرهنگي.

23- آينده پژوهي.

24- طرح ضيافت انديشه با موضوع اصول تعليم و تربيت اسلامي ( اخلاق

    علمي و حرفه اي) (سال 91)

25- ورزش درماني.

26- مطالبات فرهنگي ايران 1404.

27- مديريت مشاركتي.

28- مديريت تعارض سازماني.

29- بازرسي ، نظارت و رسيدگي به شكايات

 

4- سوابق تدريس:

 

1-      تدريس دروس شيمي خاك، فيزيك خاك و آلودگي محيط زيست در مقطع كارشناسي رشته خاكشناسي(21 سال)

2-      تدريس دروس شيمي خاك تكميلي و تغذيه گياه در مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي خاكشناسي و باغباني(15 سال).

3-      تدريس دروس آلودگي خاك و آب ، تعادلات شيميايي خاك ، شيمي فيزيك و شناخت و كاربرد دستگاه ها در مقطع دكتري تخصصي رشته خاكشناسي(9 سال).

 

تجارب حرفه اي(مسئوليت هاي اجرايي وعضويت در كميته ها):

 

  الف: مسئوليت هاي اجرايي:

1-  مدير گروه خاكشناسي  : 1374-1376(2 سال)

2- معاون آموزشي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان: 1377 - 1379(2 سال)

3- رييس دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان: 1380- 1382(2 سال)

4- معاون آموزشي دانشگاه آزاد  اسلامي واحد خوراسگان: 1382-1386( 5 سال )

5- معاون اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان: 1386- 1388(2 سال)

6- معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان:  1388 - 1393( 6 سال )

7- معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان) 1395 تا كنون

 

ب: سابقه عضويت در كميته ها و شورا ها:

1- عضو و نايب رييس شوراي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان .

2- عضو و رييس كميسيون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

3- عضو كميسيون موارد خاص ستاد هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان.

4- دبير كميته تخصصي گسترش استان اصفهان.

5- عضو مدعو دفتر نظارت و ارزيابي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي( سازمان مركزي).

6- عضو شوراي مشورتي و سياستگذاري  مركز نظارت و ارزيابي دانشگاه آزاد اسلامي( سازمان مركزي).

7- عضو حقيقي كميته منتخب دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

8- عضو كار گروه مشورتي بازرسي و ارزيابي ستاد هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان.

9- رييس هيات بدوي كميته تخلفات اعضا هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

10- عضو شوراي هم انديشي اساتيد و نخبگان دانشگاههاي آزاد اسلامي استان اصفهان.

11- عضو اصلي كميته اجرايي تشكيل كميته هاي علمي و اجرايي پژوهشي دانشجويان شاهد و ايثارگر  

       دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان .

12- عضو و دبير كميته پدافند غير عامل دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

13- عضو كار گروه آموزشي كميته طرح و بر نامه و بودجه  منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامي.

14- دبير كميته نظارت و ارزيابي و شاخص هاي رتبه بندي يازدهمين همايش سراسري معاونين آموزشي

    دانشگاه آزاد اسلامي( سازمان مركزي).

15- عضو كميسيون دائمي هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان در سال 1392.

16- عضو كميته تخصصي نظارت بر خريد مواد اوليه و لوازم آزمايشگاهي و كلينيكي دانشگاه آزاد اسلامي

     واحد خوراسگان.

17- عضو كميته بر نامه ريزي منابع انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

18- عضو اصلي ستاد شاهد و امور ايثار گران دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

19- عضو اصلي كميته طرح و بر نامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

20- عضو و دبير كميسيون معاملات دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در سال87- 88.

21- عضو كميته راهبري و فناوري اطلاعات و ارتبا طات دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

22- رييس كميته اموال دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در سال 88- 89.

23- عضو كميته تخصيص اعتبار و  وام دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در سال87- 88.

24- عضو كميته انتصابات، ارزيابي و استخدام كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در سال87- 88.

25- عضو كميته بررسي و اجراي مراسم و رويداد هاي مختلف دانشگاه.

26- عضو كميته اداري و ارزشيابي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در سال87- 88.

27- عضو شوراي فناوري و كار آفريني دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

28- عضو كميسيون تاسيس و تصويب رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

29- عضو شوراي  عالي انفورماتيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

30-عضو كميته پذيرش مركز رشد علمي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

31- رييس كميته انتخاب استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

32- عضو منتخب كانون اسلامي انديشوران دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

33- عضو كميته گزينش اساتيد و متقاضيان بورس و نماينده رياست واحد دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

34- عضو كميته ارتقا هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

35- عضو كميته اجرايي و آموزشي مركز تحقيقات و توليدات گلخانه اي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

36- عضو اصلي شوراي پژوهشي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

37-عضو كميته پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

38- عضو ثابت شوراي انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

39- عضو هسته اوليه كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

40- عضو شوراي طرح آزمايشي نظام پيشنهادات دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

41- عضو كارگروه آموزشي ستاد هماهنگي استان اصفهان.

42- عضو خبره كار گروه آموزشي هيات عالي نظارت منطقه 8.

43- عضو كميته انظباطي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان).

44-عضو كارگروه آموزش هاي تخصصي و كاربردي كوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان).

45- رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضا هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان).

46- عضو كميته تخصصي شوراي اموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان .

47- عضو كارگروه خدمات و امور آموزشي و تحصيلات تكميلي شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان.

48- مسيول كارگروه كيفيت اموزشي ، رتبه بندي و ارزيابي شوراي اموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان.

49 عضو كميسيون موارد خاص استان اصفهان.

50- عضو شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان.

 

6- ) فعاليت هاي ارزنده:

 

    1-  تدوين سرفصل و تصويب دو رشته بين رشته اي در وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري:

          1- شيمي محيط زيست  در مقطع كارشناسي .

          2- مديريت پسماند و بازيافت ضايعات صنعتي در مقطع كارشناسي ارشد.

 

2- تصويب  و پذيرش دانشجو در بيش از 60 رشته كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (طي سال هاي 1383-1393).

 

3- تصويب  و پذيرش دانشجو در30 رشته دكتري تخصصي در دانشگاه آزاد اسلامي  واحد خوراسگان (طي سال هاي 1385-1393).

 

4- ساخت و راه اندازي آزمايشگاه هاي تحقيقاتي بيو تكنولوژي پزشكي.

 

5- پژوهشگر برتر استان اصفهان در سال1391 در جشنواره پژوهش و نوآوري استان.

 

6- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان طي سال هاي 89، 90 ، 91و 95.

7- تدوين نظام هماهنگ امتحاني در دروس عمومي و پايه.

 8- برگزاري بيش از 140 نوبت آزمون  براي دانشگاه هاي دولتي ، آزاد اسلامي استان اصفهان ، موسسات دولتي و خصوصي بعنوان نماينده تام الاختيار واحد.

 9- تهيه و پياده سازي اولين نرم افزار جامع برنامه ريزي ، ثبت نام و انتخاب واحد اينترنتي در استان اصفهان در سال 1383.

 

10- تجميع برنامه هاي درسي و آماده سازي كلاس براي دانشجويان 25رشته دكتري تخصصي و   

    14 رشته كارشناسي ارشد (قريب 3800 نفردانشجو) از واحد علوم و تحقيقات اصفهان در واحد

    خوراسگان طي مدت زمان كمتر از 2 ماه.

 

11- ساماندهي وضعيت گروه هاي آموزشي و اعضا هيات علمي انتقال يافته از واحد علوم و

      تحقيقات اصفهان به واحد خوراسگان.

 

12- تاسيس و تصويب 7 دانشكده ( دانشكده هاي كشاورزي ، علوم تربيتي و روانشناسي ، علوم

     انساني و حقوق ، تربيت بدني و علوم ورزشي ، علوم پايه ، پرستاري و مامايي ، دندانپزشكي)

     طي سال هاي 1382- 1387.

 

 فعاليت‏هاي پژوهشي :

 7-1) چاپ 64  مقاله ISI   و علمي پژوهشي در مجلات معتبر خارجي  و داخلي .

 

7-2) ارايه بيش از 120 مقاله در همايش هاي بين المللي علمي خارجي و داخلي.

 

7-3) اجراي  14 طرحهاي پژوهشي برون دانشگاهي و درون دانشگاهي.

                                     

7-4) تأليف  2 جلد كتاب .

 

7-5) ثبت 2 مورد اختراع و 17 مورد ژن در سايت جهاني NCBI.

 

7-6 ) سرپرستي 70 مورد   پاياننامه  كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي.

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal