/ /
جوامع دانشگاهی
1New Page 1
رديف نام دانشكده نام رشته
1 تربيت بدني و علوم ورزشي رفتار حركتي - آموزش تربيت بدني
2 تربيت بدني و علوم ورزشي فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي عصبي - عضلاني
3 تربيت بدني و علوم ورزشي فيزيولوژي ورزشي- فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس
4 تربيت بدني و علوم ورزشي مديريت ورزشي
5 تربيت بدني و علوم ورزشي مديريت ورزشي - مديريت بازاريابي و رسانه هاي ورزشي
6 تربيت بدني و علوم ورزشي مديريت ورزشي-مديريت اوقات فراغت و ورزشهاي تفريحي
7 تربيت بدني و علوم ورزشي مديريت ورزشي-مديريت راهبردي در سازمانهاورويدادهاي ورزشي
8 زبان هاي خارجي آموزش زبان انگليسي
9 زبان هاي خارجي ادبيات فرانسه
10 زبان هاي خارجي زبان شناسي
11 علوم انساني الهيات و معارف اسلامي - اديان و عرفان
12 علوم انساني الهيات و معارف اسلامي - علوم قرآن و حديث
13 علوم انساني الهيات و معارف اسلامي-فقه و مباني حقوق اسلامي
14 علوم انساني الهيات و معارف اسلامي-فلسفه و كلام اسلامي
15 علوم انساني حسابداري
16 علوم انساني حقوق بين الملل عمومي
17 علوم انساني حقوق خصوصي
18 علوم انساني حقوق عمومي
19 علوم انساني حقوق كيفري و جرم شناسي
20 علوم انساني روابط بين الملل
21 علوم انساني علوم اقتصادي
22 علوم انساني علوم اقتصادي - اقتصاد اسلامي
23 علوم انساني علوم اقتصادي - اقتصاد بين الملل
24 علوم انساني علوم اقتصادي - اقتصاد مالي
25 علوم انساني علوم سياسي - انديشه هاي سياسي
26 علوم انساني علوم سياسي - سياستگذاري عمومي
27 علوم انساني كلام - فلسفه دين و مسائل جديد كلامي
28 علوم انساني كلام - كلام اسلامي
29 علوم پايه جغرافيا و برنامه ريزي شهري
30 علوم پايه رياضي كاربردي - آناليز عددي
31 علوم پايه رياضي كاربردي - تحقيق در عمليات
32 علوم تربيتي و روانشناسي برنامه ريزي درسي
33 علوم تربيتي و روانشناسي روانشناسي
34 علوم تربيتي و روانشناسي روانشناسي تربيتي
35 علوم تربيتي و روانشناسي فلسفه تعليم و تربيت
36 علوم تربيتي و روانشناسي مديريت آموزش عالي
37 علوم تربيتي و روانشناسي مديريت آموزشي
38 علوم تربيتي و روانشناسي مشاوره
39 فني و مهندسي شهرسازي
40 فني و مهندسي معماري
41 فني و مهندسي مهندسي برق - الكترونيك
42 فني و مهندسي مهندسي برق - قدرت
43 فني و مهندسي مهندسي عمران - ژئوتكنيك
44 فني و مهندسي مهندسي عمران - مهندسي سازه
45 فني و مهندسي مهندسي كامپيوتر - سيستم هاي نرم افزاري
46 كشاورزي و منابع طبيعي تغذيه دام
47 كشاورزي و منابع طبيعي حشره شناسي كشاورزي
48 كشاورزي و منابع طبيعي خاكشناسي - شيمي و حاصلخيزي خاك
49 كشاورزي و منابع طبيعي زراعت
50 كشاورزي و منابع طبيعي ژنتيك و به نژادي گياهي
51 كشاورزي و منابع طبيعي علوم باغباني - فيزيولوژي و اصلاح گل و گياهان زينتي
52 كشاورزي و منابع طبيعي علوم و مهندسي باغباني - اصلاح و بيوتكنولوژي گياهان باغباني
53 كشاورزي و منابع طبيعي علوم و مهندسي باغباني - فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني
54 كشاورزي و منابع طبيعي محيط زيست - آلودگي محيط زيست
55 كشاورزي و منابع طبيعي محيط زيست - تنوع زيستي
56 كشاورزي و منابع طبيعي مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك
57 كشاورزي و منابع طبيعي مديريت منابع خاك - فيزيك و حفاظت خاك
58 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي خاكشناسي-بيولوژي و بيوتكنولوژي
59 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي خاكشناسي-پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك
60 مديريت علوم ارتباطات
61 مديريت مديريت - مديريت رسانه اي
62 مديريت مديريت دولتي
63 مديريت مديريت دولتي - رفتار سازماني
64 مديريت مديريت دولتي - مديريت تطبيقي و توسعه
65 مديريت مديريت دولتي - مديريت منابع انساني
66 مديريت مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي
67 مديريت مديريت صنعتي
68 مديريت مديريت فن آوري اطلاعات
69 مديريت مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal