/ /
جوامع دانشگاهی
1نام دانشکده نام رشته تحصیلی
تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتار حرکتی
تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی
زبان های خارجی آموزش زبان انگلیسی
زبان های خارجی ادبیات فرانسه
زبان های خارجی زبان شناسی
علوم انسانی ادیان و عرفان
علوم انسانی حسابداری
علوم انسانی حقوق بین الملل عمومی
علوم انسانی حقوق جزا و جرم شناسی
علوم انسانی حقوق خصوصی
علوم انسانی حقوق عمومی
علوم انسانی روابط بین الملل
علوم انسانی علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی
علوم انسانی علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل
علوم انسانی علوم اقتصادی - اقتصاد مالی
علوم انسانی علوم سیاسی - اندیشه های سیاسی
علوم انسانی علوم سیاسی - سیاستگذاری عمومی
علوم انسانی علوم قرآن و حدیث
علوم انسانی فلسفه و کلام اسلامی
علوم انسانی کلام - کلام اسلامی
علوم تربیتی و روانشناسی آموزش عالی - مدیریت آموزش عالی
علوم تربیتی و روانشناسی برنامه ریزی درسی
علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی
علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی تربیتی
علوم تربیتی و روانشناسی فلسفه تعلیم و تربیت
علوم تربیتی و روانشناسی مدیریت آموزشی
علوم تربیتی و روانشناسی مشاوره
فنی و مهندسی پژوهش هنر
فنی و مهندسی ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
فنی و مهندسی ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
فنی و مهندسی شهرسازی
فنی و مهندسی معماری
فنی و مهندسی مهندسی برق - الکترونیک
فنی و مهندسی مهندسی برق - قدرت
فنی و مهندسی مهندسی عمران - ژئوتکنیک
فنی و مهندسی مهندسی عمران - مهندسی سازه
فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری
فنی و مهندسی مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی
فنی و مهندسی مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
فنی و مهندسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کشاورزی و منابع طبیعی آگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی
کشاورزی و منابع طبیعی حشره شناسی کشاورزی
کشاورزی و منابع طبیعی ژنتیک و به نژادی گیاهی
کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی - تغذیه دام
کشاورزی و منابع طبیعی علوم و مهندسی باغبانی - اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
کشاورزی و منابع طبیعی علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
کشاورزی و منابع طبیعی علوم و مهندسی محیط زیست
کشاورزی و منابع طبیعی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
مدیریت مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات
مدیریت علوم ارتباطات
مدیریت مدیریت رسانه
مدیریت مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
مدیریت مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه
مدیریت مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
مدیریت مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
مدیریت مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
99/06/10

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal