/ /
جوامع دانشگاهی
1رديف نام دانشكده نام رشته
1 پرستاري و مامايي آموزش پرستاري
2 پرستاري و مامايي پرستاري داخلي - جراحي
3 پرستاري و مامايي پرستاري سلامت جامعه
4 پرستاري و مامايي پرستاري كودكان
5 پرستاري و مامايي روان پرستاري
6 تربيت بدني و علوم ورزشي آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي- امدادگر ورزشي
7 تربيت بدني و علوم ورزشي آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي- حركات اصلاحي
8 تربيت بدني و علوم ورزشي تربيت بدني و علوم ورزشي - حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي
9 تربيت بدني و علوم ورزشي تربيت بدني وعلوم ورزشي - روانشناسي ورزشي
10 تربيت بدني و علوم ورزشي تربيت بدني وعلوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي
11 تربيت بدني و علوم ورزشي رفتار حركتي - رشد حركتي
12 تربيت بدني و علوم ورزشي رفتار حركتي - يادگيري و كنترل حركتي
13 تربيت بدني و علوم ورزشي فيزيولوژي ورزشي - تغذيه ورزش
14 تربيت بدني و علوم ورزشي فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي كاربردي
15 تربيت بدني و علوم ورزشي فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني
16 تربيت بدني و علوم ورزشي مديريت ورزشي - مديريت بازاريابي در ورزش
17 تربيت بدني و علوم ورزشي مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي
18 تربيت بدني و علوم ورزشي مديريت ورزشي - مديريت رسانه هاي ورزشي
19 زبان هاي خارجي آموزش زبان انگليسي
20 زبان هاي خارجي زبان و ادبيات فرانسه
21 زبان هاي خارجي زبانشناسي همگاني
22 زبان هاي خارجي مترجمي زبان انگليسي
23 علوم انساني الهيات و معارف اسلامي- فقه و مباني حقوق اسلامي
24 علوم انساني حسابداري
25 علوم انساني حقوق جزا و جرم شناسي
26 علوم انساني حقوق خصوصي
27 علوم انساني علوم اقتصادي
28 علوم پايه رياضي كاربردي - آناليز عددي
29 علوم پايه رياضي كاربردي - تحقيق در عمليات
30 علوم پايه زمين شناسي - پترولوژي
31 علوم پايه زمين شناسي - چينه شناسي و فسيل شناسي
32 علوم پايه زمين شناسي - زيست محيطي
33 علوم پايه زمين شناسي - سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي
34 علوم پايه سنجش از دور زمين شناختي
35 علوم تربيتي و روانشناسي تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش - تعليم و تربيت اسلامي
36 علوم تربيتي و روانشناسي روانشناسي باليني
37 علوم تربيتي و روانشناسي روانشناسي صنعتي و سازماني
38 علوم تربيتي و روانشناسي روانشناسي عمومي
39 علوم تربيتي و روانشناسي علوم تربيتي - برنامه ريزي آموزشي
40 علوم تربيتي و روانشناسي علوم تربيتي - برنامه ريزي درسي
41 علوم تربيتي و روانشناسي فلسفه
42 علوم تربيتي و روانشناسي مديريت آموزشي
43 فني و مهندسي مهندسي برق - الكترونيك
44 فني و مهندسي مهندسي برق - قدرت
45 فني و مهندسي مهندسي عمران - مهندسي راه و ترابري
46 فني و مهندسي مهندسي عمران - مهندسي زلزله
47 فني و مهندسي مهندسي عمران - مهندسي و مديريت ساخت
48 فني و مهندسي مهندسي كامپيوتر - نرم افزار
49 فني و مهندسي مهندسي معماري
50 كشاورزي و منابع طبيعي خاكشناسي - پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك
51 كشاورزي و منابع طبيعي خاكشناسي - شيمي و حاصلخيزي خاك
52 كشاورزي و منابع طبيعي محيط زيست - آلودگي هاي محيط زيست
53 كشاورزي و منابع طبيعي محيط زيست - آموزش محيط زيست
54 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي - اصلاح نباتات
55 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي - حشره شناسي كشاورزي
56 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي - زراعت
57 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي علوم باغباني - فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
58 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي علوم باغباني - فيزيولوژي و اصلاح گل و گياهان زينتي
59 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي علوم باغباني - فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت محصولات
60 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي علوم باغباني - فيزيولوژي واصلاح سبزي ها
61 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي علوم باغباني-بيوتكنولوژي وژنتيك مولكولي محصولات باغباني
62 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي علوم باغباني-فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي،ادويه اي و
63 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي علوم دامي - اصلاح نژاد دام
64 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي علوم دامي - تغذيه دام
65 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي علوم دامي - فيزيولوژي دام
66 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي علوم و صنايع غذايي
67 مديريت امور فرهنگي - برنامه ريزي امور فرهنگي
68 مديريت امور فرهنگي - مديريت امور فرهنگي
69 مديريت مديريت اجرايي
70 مديريت مديريت دولتي
71 مديريت مديريت دولتي - تشكيلات و روشها
72 مديريت مديريت دولتي - مديريت تحول
73 مديريت مديريت دولتي - مديريت مالي دولتي
74 مديريت مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني
75 مديريت مديريت دولتي- مديريت سيستم هاي اطلاعاتي

 

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal