/ /
جوامع دانشگاهی
1New Page 1
رديف نام دانشكده نام رشته
1 پرستاري و مامايي پرستاري
2 پرستاري و مامايي مامايي
3 تربيت بدني و علوم ورزشي تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي
4 تربيت بدني و علوم ورزشي علوم ورزشي - علوم انساني ورزش
5 تربيت بدني و علوم ورزشي علوم ورزشي - علوم زيستي ورزش
6 زبان هاي خارجي تربيت مترجم زبان انگليسي
7 زبان هاي خارجي زبان و ادبيات فرانسه
8 علوم انساني حسابداري
9 علوم انساني حسابداري - حسابرسي
10 علوم انساني حسابداري - دولتي
11 علوم انساني حسابداري - مالياتي
12 علوم انساني حقوق
13 علوم پايه زمين شناسي
14 علوم پايه شيمي - محض
15 علوم پايه شيمي - محيط زيست
16 علوم تربيتي و روانشناسي روانشناسي
17 علوم تربيتي و روانشناسي علوم تربيتي
18 علوم تربيتي و روانشناسي علوم تربيتي - آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني
19 علوم تربيتي و روانشناسي علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي
20 فني و مهندسي مهندسي برق
21 فني و مهندسي مهندسي شهرسازي
22 فني و مهندسي مهندسي عمران
23 فني و مهندسي مهندسي عمران - سازه
24 فني و مهندسي مهندسي كامپيوتر- نرم افزار
25 فني و مهندسي مهندسي معماري
26 كشاورزي و منابع طبيعي علوم و مهندسي آب
27 كشاورزي و منابع طبيعي گياه پزشكي
28 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
29 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي فضاي سبز
30 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي - خاكشناسي
31 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي - علوم باغباني
32 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي - علوم دامي
33 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي
34 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي كشاورزي علوم باغباني- توليدات گلخانه اي
35 كشاورزي و منابع طبيعي مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal