/ /
جوامع دانشگاهی
1رديف نام دانشكده نام رشته
1 تربيت بدني و علوم ورزشي تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي
2 علوم انساني حسابداري
3 علوم انساني علمي كاربردي حسابداري
4 علوم انساني علمي كاربردي حسابداري - حسابرسي
5 علوم انساني علمي كاربردي حسابداري - مالي
6 فني و مهندسي علمي كاربردي معماري
7 فني و مهندسي مهندسي تكنولوژي معماري
8 فني و مهندسي مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

 

 

 

 

 

 

 

  

 
               

 

   

 

   

  

         

 

Powered by DorsaPortal